Due diligence


Due diligence to proces gromadzenia informacji, a następnie przeprowadzanie na ich podstawie dokładnej analizy dotyczącej wszystkich aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Teoretycznie, jest to „potwierdzenie” wszystkich informacji, które zostały wcześniej przekazane przez przedsiębiorcę, a praktycznie „rozbudowanie” wiedzy inwestora na temat inwestycji.

Na ten proces składają się czynności badawcze, przeprowadzane na podstawie informacji już posiadanych, w takich obszarach jak:

(1) Produkt/usługa i otoczenie przedsiębiorstwa – analiza głównych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa, czyli przede wszystkim jego produktów/usług (obecnych, wdrażanych, planowanych czy rozważanych), procesu produkcyjnego, klientów, konkurentów (ich produktów, substytutów itp.), a także analiza przewagi konkurencyjnej i jej źródeł.

(2) Zespół zarządzający – przez niektórych przedstawicieli private equity jest uważany za kluczowy czynnik sukcesu danego przedsięwzięcia.

(3) Organizacja przedsiębiorstwa – a w tym analiza struktury przedsiębiorstwa, zakresu uprawnień i odpowiedzialności oraz funkcjonowania poszczególnych działów, organizacja sprzedaży czy produkcji itp.

(4) Analiza finansowa, a w tym:

(a) Aktywa przedsiębiorstwa – analiza majątku trwałego wykorzystywanego przez przedsiębiorstwo (materialnego i niematerialnego), poziom zużycia majątku, konieczność nowych inwestycji, analiza zapasów, należności itp.,

(b) Zobowiązania przedsiębiorstwa – analiza zadłużenia długo- i krótkoterminowego,

(c) Kapitał pracujący i przepływy gotówkowe,

(d) Struktura przychodów i kosztów,

(e) Analiza wskaźnikowa – jej celem oszacowanie osiągnięć przedsiębiorstwa w świetle założonych celów i strategii; jest ona realizowana poprzez analizę wskaźnikową i analizę przepływów gotówkowych,

(5) Projekcje finansowe – w tym m.in. opis wykorzystania pozyskanych środków.

(6) Inne: analiza aspektów prawnych, analiza księgowa (w tym badanie sprawozdań finansowych przez biegłego księgowego).

O obszarach, które analizują inwestorzy pisałem również w Co interesuje inwestorów Private Equity?