Ewolucja definicji Private Equity


Na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat następowała stała ewolucja definicji inwestycji kapitałowych w przedsiębiorstwa rynku niepublicznego.

Do końca lat siedemdziesiątych

Aż do końca lat siedemdziesiątych dominuje definicja inwestycji kapitałowych w prywatne przedsiębiorstwa zawężająca te inwestycje do typowych inwestycji venture capital (wczesna faza rozwoju, zaawansowana technologia, wysokie oczekiwane stopy zwrotu).

Jej źródłem był rozwój inwestycji, dokonywanych zarówno bezpośrednio przez osoby prywatne jak i instytucje publiczne, w firmy niepubliczne w Stanach Zjednoczonych.

Dekada lat osiemdziesiątych

Na początku lat osiemdziesiątych wyraźnie zarysowywały się nowe kierunki rozwoju w zakresie inwestycji na rynku niepublicznym.

Nie ograniczały się one do młodych przedsiębiorstw z sektora technologii, ale rozszerzały się na tradycyjne sektory. Ich przejawem było powstanie funduszy typu buy-out (MBO, MBI) czy restrukturyzacyjnych.

Pojawili się też nowi inwestorzy – działalność tych funduszy była oparta głównie na środkach funduszy emerytalnych i innych inwestorów instytucjonalnych. Inwestycje tego typu nadal koncentrowały się w tym okresie przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych.

Venture capital” jako termin przestawał być adekwatny do nowej sytuacji i pojawił się termin „private equity„.

Od początku lat dziewięćdziesiątych

Lata dziewięćdziesiąte przyniosły dynamiczny rozwój inwestycji na rynku niepublicznym. Dotyczył on nie tylko Stanów Zjednoczonych, ale również innych części świata, gdzie dotychczas transakcje tego typu nie były tak powszechne.

W Europie najbardziej podatny grunt znalazły w Wielkiej Brytanii.

Stopniowo następuje przejście do powszechnego stosowania terminu „private equity„, który staje się pojęciem nadrzędnym w stosunku do „venture capital„. Ma to miejsce przede wszystkim w Europie.

W Stanach Zjednoczonych oba pojęcia stosowane są raczej jako równorzędne, opisujące dwa różne typy inwestycji (w uproszczeniu VC oznacza inwestycje w przedsięwzięcia we wczesnym stadium rozwoju, a PE – pozostałe inwestycje).

Według najnowszej definicji EVCA każdy fundusz venture capital (VC) jest jednocześnie funduszem private equity (PE). Tę logikę przyjęło PSIK, czyli Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych, które jako pierwsze w Europie zrezygnowało z określenia VC w swojej pełnej nazwie, czyli Polish Private Equity Association.