Wielkość i typ inwestycji funduszu


Wielkość inwestycji

Wielkość potencjalnej inwestycji jest zdefiniowana przez każdy fundusz indywidualnie, z tym, że dla przedsiębiorcy ważniejsza najczęściej jest dolna granica niż maksymalna (dobry projekt zawsze ściągnie dodatkowych koinwestorów).

Ustalenie wielkości potencjalnych inwestycji zależy od wielu czynników, a w tym wielkości posiadanych przez fundusz środków, skłonności do ryzyka, przyjętej strategii inwestycyjnej itp.

Najczęściej, dolna granica oznacza raczej środki, które fundusz może zainwestować w długim okresie czasu (np. kilka lat), czyli tzw. committed investments, niż jednorazową inwestycję.

Inwestycje w kapitał przede wszystkim

Inwestycje private equity można podzielić na różne typy w zależności od rodzaju inwestycji i zastosowanego instrumentu finansowego: udziały większościowe i mniejszościowe w kapitale/funduszach własnych, a także mezzanine czy dług.

Podstawową formą inwestycji podmiotów private equity są inwestycje w kapitał/fundusze własne (często zawierające elementy hybrydowe).

Ze względu na duże ryzyko związane ze słabością systemu prawnego w Polsce, fundusze private equity unikają obejmowania udziałów mniejszościowych, ponieważ nawet specjalne klauzule nie zmniejszają ryzyka utraty kontroli nad przedsiębiorstwem Przekonały się już o tym niektóre z funduszy private equity inwestujących w Polsce.

Inne typy inwestycji PE

O wiele mniej popularnym instrumentem finansowym w Polsce stosowanym przez fundusze jest finansowanie mezzanine, które jako podstawowy instrument finansowania transakcji wykorzystuje obecnie w Polsce właściwie tylko jeden fundusz. Inne pomioty stosują to pewne odmiany tego typu finansowania.

Instrument ten posiada cechy zarówno długu, jak i kapitału (w uproszczeniu jak obligacje zamienne na kapitał). Fundusz nalicza odsetki od udzielonego długu (część z nich lub całość może być odroczona i płatna w okresie późniejszym, np. przy wyjściu funduszu z inwestycji), które są przekształcane na kapitał na warunkach określonych w umowie (np. przy wyjściu funduszu z inwestycji).

Charakterystyczne dla funduszy mezzanine jest to, iż nie inwestują jako inwestor główny i pozostają raczej inwestorem pasywnym.

Typowe fundusze private equity nie zajmują się inwestowaniem w instrumenty dłużne (chyba, że mają cechy hybrydowe). Wyjątek mogą stanowić tymczasowe pożyczki czy inwestycje w obligacje spółek, których są udziałowcami/akcjonariuszami.

Inwestorzy private equity z założenia nie dokonują inwestycji w spółki notowane na giełdzie. Jednak ze względu na specyficzną sytuację Polski i innych krajów regionu, fundusze dokonywały i nadal dokonują inwestycji na publicznym rynku giełdowym i pozagiełdowym.

Niektóre z funduszy stały się akcjonariuszami obecnych spółek giełdowych w wyniku wzięcia udziału w ich prywatyzacji i restrukturyzacji.