Informacja dla inwestora Private Equity


Uzyskiwanie wiedzy przez inwestora na temat danego przedsięwzięcia odbywa się wielotorowo.

Zapoznawanie się z treścią materiałów inwestorskich przygotowanych przez przedsiębiorcę specjalnie na użytek inwestorów, takich jak:

(a) teaser inwestycyjny

(b) prezentacja

(c) model finansowy

(d) biznes plan

(e) memorandum

Zapoznawanie się z treścią dokumentów, które zostały dostarczone inwestorowi na jego wyraźną prośbę, takich jak:

(a) szczegółowe informacje dotyczące danego zagadnienia

(b) informacje analityczne nie ujęte wcześniej w przygotowanych dokumentach,
pełne sprawozdania finansowe itp.

Samodzielne gromadzenie informacji przez inwestora, np.:

(a) kontakty z klientami lub potencjalnymi klientami, bankiem, ekspertami branżowymi, osobami i podmiotami związanymi z przedsiębiorcą w przeszłości (np. byłymi współpracownikami, klientami, dostawcami, bankiem itp.)

(b) analiza konkurentów, szczegółowa analiza sprawozdań finansowych i projekcji,

(c) analiza prawna, księgowa, istniejących wycen rynkowych konkurentów itp.

Systematyczne kontakty z przedsiębiorcą i osobą odpowiedzialną za kontakty z inwestorem, wizytacje przedsiębiorstwa.

Cały proces analityczno-decyzyjny jest podzielony na kilka etapów i na każdym z nich projekt inwestycyjny może być odrzucony. Szybkość procesu zależy od spełnienia warunków opisanych w części Co interesuje inwestorów?, ale najważniejsze jest profesjonalne przedstawienie całego przedsięwzięcia. Trudno bowiem ocenić, nawet bardzo dobry projekt bez jego jasnej i zrozumiałej prezentacji.

Gromadząc informacje na temat projektu, inwestor będzie „przygotowywał” swój własny biznes plan, model finansowy, podsumowania i inne dokumenty na użytek wewnętrzny, które ułatwią mu zrozumienie danego „biznesu” i podjęcie decyzji co do inwestycji.

Gromadzenie informacji, a następnie przeprowadzenie dokładnej analizy dotyczącej wszystkich aspektów funkcjonowania spółki (czyli „zrozumienia” przedsięwzięcia) określa się jako proces „Due diligence„.

Następuje on po przeprowadzeniu wstępnej analizy dotyczącej inwestycji w dany projekt i ma za zadanie „potwierdzenie” wszystkich informacji przedstawionych przez inwestora. Zanim zostanie rozpoczęty due diligence, inwestor powinien przedłożyć szczegółowy list intencyjny.