Venture capital jako część private equity


Definicja Venture Capital

Venture capital (VC): Specjalistyczne inwestycje kapitałowe dokonywane wspólnie z przedsiębiorcą w celu sfinansowania przedsiębiorstwa we wczesnym stadium jego rozwoju (tzw. „zasiewu” i startu) lub jego dalszej ekspansji.

Akceptując wysokie ryzyko (charakterystyczne dla takich inwestycji), inwestor oczekuje w zamian stopy zwrotu z inwestycji, która jest wyższa niż przeciętnie uzyskiwana.

(„Professional equity co-invested with the entrepreneur to fund an early stage (seed and start-up) or expansion venture. Offsetting the high risk the investor takes is the expectation of higher than average return on the investment.”)

Definicja Private Equity

Private equity (PE): Private equity to inwestycje kapitałowe w przedsiębiorstwa, które nie są notowane na giełdzie papierów wartościowych.

Inwestycje tego typu mogą być wykorzystane w celu rozwoju nowych produktów i technologii, zwiększenia poziom kapitału pracującego w przedsiębiorstwie, dokonania przejęć lub wzmocnienia struktury bilansu przedsiębiorstwa. Mogą one przyczynić się do rozwiązania kwestii własnościowych lub związanych z zarządzaniem.

(…) Venture capital jest, ściśle mówiąc, częścią składową private equity i jest związane z inwestycjami kapitałowymi dokonywanymi w fazie rozpoczęcia działalności przez przedsiębiorstwo, we wczesnej fazie jego rozwoju oraz jego ekspansji.

(„Private equity provides equity capital to enterprises not quoted on a stock market. Private equity can be used to develop new products and technologies, to expand working capital, to make acquisitions, or to strengthen a company’s balance sheet. It can also resolve ownership and management issues.

(…) Venture capital is, strictly speaking, a subset of private equity and refers to equity investments made for the launch, early development, or expansion of a business.”)

Powyższe definicje to definicje stosowane przez EVCA, czyli European Private Equity and Venture Capital Association, organizację zrzeszającą europejskie podmioty związane z inwestycjami private equity.

Definicje Private Equity i Venture Capital – podsumowanie

W naszej opinii, private equity to inwestycje kapitałowe (z uwzględnieniem instrumentów hybrydowych, noszących cechy długu) w przedsiębiorstwa rynku niepublicznego.

Z samej istoty rynku niepublicznego wynika, iż w porównaniu do inwestycji giełdowych, inwestycje private equity charakteryzują się zazwyczaj większym ryzykiem i nie mogą być z reguły krótkoterminowe.

Inwestycje te są dokonywane we wszystkich sektorach gospodarki oraz wszystkich fazach rozwoju przedsiębiorstwa, często z zamiarem udziału w bezpośrednim zarządzaniu tym przedsiębiorstwem.

Inwestycje venture capital stanowią część private equity i obejmują inwestycje związane głównie z wczesną fazą rozwoju przedsiębiorstwa, niekoniecznie z sektora technologicznego.